e-Akademia

e-akademia

O projekcie

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.

Skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Wzięło w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Projekt był realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

Misja Projektu

Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

W ramach Projektu opracowany został „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który określa:

 • jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
 • jak pracować z uczniami zdolnymi,
 • jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

Projekt był realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).

Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań została uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostały zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikowali się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwoliły nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

W Projekcie uczniom zapewniono:

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów nauczania, z wykorzystaniem  168 jednostek e-learningowych. Każda z tych jednostek była atrakcyjnym, multimedialnym programem zawierającym treści nauczania oraz ćwiczenia kształtujące wybrane umiejętności i sprawdziany.
 • Wirtualne Koła Naukowe dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki podczas pracy z jednostkami   e-learningowymi. Uczniowie ci stworzyli Wirtualną Szkołę. Członkowie takiej szkoły, pozostając pod opieką kadry akademickiej wyższych uczelni, rozwijali swoje uzdolnienia podczas indywidualnego toku nauczania. Dla wyróżniających się uczniów Wirtualnej Szkoły, po pierwszym i drugim roku realizacji Projektu, zostały zorganizowane pięciodniowe obozy naukowe w ośrodkach akademickich.
 • Szkolne Grupy Wyrównawcze dla uczniów, którzy uzyskali niski wynik ze sprawdzianu na zakończenia 6 klasy. Grupy te były prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Celem warsztatów był rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny, rozbudzenie aspiracji i nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów i podniesienie umiejętności uczenia się. Praca Szkolnych Grup Wyrównawczych była przewidziana w pierwszym półroczu nauki gimnazjalnej.
 • Lokalne Zespoły Projektowe powstały w każdej szkole. Zadaniem tych zespołów było przygotowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych poruszających i rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy społeczności lokalnej. Projekty były sukcesywnie publikowane na platformie e-learningowej – stworzą Ligę Lokalnych Grup Projektowych. Najlepsze projekty wzięły udział w przeglądzie krajowym.

Gimnazjum w Świerzawie i nauczyciele otrzymali wsparcie technologiczne i metodyczne aby zapewnić uczniom efektywne kształcenie w obszarach objętych Projektem. Działania projektowe wzbogaciły warsztat nauczycieli o metody: projektów i e-learning oraz pozwoliły na natychmiastowe ich wykorzystanie w praktyce szkolnej.

Warsztaty dla nauczycieli

Odbyły się: 3 edycje warsztatów dla wszystkich nauczycieli biorących udział w Projekcie (1. edycja lipiec – sierpień 2010 r., 2. edycja lipiec – sierpień 2011 r., 3. edycja lipiec – sierpień 2012 r.); w każdej edycji nauczyciele uczestniczyli w 16 godzinnym kursie stacjonarnym w grupach przedmiotowych. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wykorzystywania w kształceniu metody projektów oraz e-learningu. Trzydniowe szkolenie zakończyły się uzyskaniem certyfikatu. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli zapewnione: zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Materiały i narzędzia

 • kursy e-learningowe przygotowujące do uczestnictwa w Projekcie,
 • „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”,
 • poradnik metodyczny dotyczący kształtowania kompetencji kluczowych,
 • poradnik metodyczny dotyczący pracy metodą projektów w gimnazjum,
 • program pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych,
 • testy on-line badające postępy uczniów,
 • laptopy dla wszystkich nauczycieli biorących udział w Projekcie,
 • tablice multimedialne.

Szersza informacja o Projekcie, kompetencjach kluczowych, rekomendowanych metodach nauczania oraz e-learningu w publikacji „O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektów”. Publikacja zamieszczona w zakładce Dokumenty do pobrania

e-akademia